Iris Chang, "The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust", 1997.

One thought on “Iris Chang, "The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust", 1997.”

Leave a Reply