“Pokémon”, (Season 1, Episode 38), 16 December 1997.

One thought on ““Pokémon”, (Season 1, Episode 38), 16 December 1997.”

Leave a Reply