Thea Von Harbou, “Metropolis”, 1926.

One thought on “Thea Von Harbou, “Metropolis”, 1926.”

Leave a Reply